Thấy gì từ tăng trưởng tín dụng của VIB?

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa mở phân phối kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có LNTT tăng 24,5%, đạt 380 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng tốt và kinh phí dự phòng giảm.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm của VIB đạt 15%, đạt 69.204 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay bạn cá nhân (tăng 31,6% so có đầu năm) và cho vay công ty có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 12% so có đầu năm). Trong khi đây, cho vay công ty tư nhân giảm 2,6% so có đầu năm và cho vay DNNN chỉ tăng 2,7% so có đầu năm.

Giai đoạn 2012 – 2014, trong khi đa số 1 số ngân hàng TMCP vẫn duy trì tăng trưởng tín dụng nhưng VIB lại có chiến lược hoàn toàn khác biệt và quyết liệt hơn hẳn là chủ động không chú trọng tăng trưởng tín dụng GĐ này. Cụ thể năm 2012, tăng trưởng tín dụng của VIB là -22,18%, gần như thấp nhất so có 1 số ngân hàng cộng diện tích như Sacombank (19,02%), VPBank (26,51%) hay SHB (93,32%). Đồng thời, lãi suất cho vay của VIB cũng ở mức tương đối cao để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Lãi suất cho vay bình quân năm 2012 của VIB là 14,35%, ở mức cao hơn so có mặt bằng chung 1 số ngân hàng TMCP.

Giai đoạn 2015-2016, tăng trưởng tín dụng VIB tăng trở lại có mức tăng đạt 26,11% năm 2015 và 25,82% năm 2016, cao hơn hẳn so có trung bình toàn hệ thống là 17,26% và 18,25%. Một trong các giải pháp VIB sử dụng để thúc đẩy tín dụng đây là giảm lãi suất. Cụ thể, khi so sánh có mật độ tương ứng của 1 số ngân hàng TMCP năm 2016, tăng trưởng tín dụng của VIB gần như cao nhất trong khi lãi suất cho vay ở mức tương đối thấp so có mặt bằng chung 1 số ngân hàng.

Tỷ trọng cho vay bất động sản của VIB từng có GĐ ở mức 0%, có vẻ như ngân hàng vẫn đang kiên định theo mục tiêu này. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng chủ yếu từ khoản vay của ngành vận tải, kho bãi và tài liệu liên hệ, tăng mạnh 32% so có đầu năm, đạt 15.185 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng dư nợ. Trong khi đó 1 số khoản vay của 1 số ngành thương mại, sản xuất và chế biến giảm 6% so có đầu năm, chiếm 23,4% tổng dư nợ.

Phân loại theo kỳ hạn, cho vay dài hạn tăng nhanh hơn. Cụ thể, cho vay ngắn hạn giảm 4% so có đầu năm đạt 19.108 tỷ đồng; Cho vay trung hạn tăng 10% so có đầu năm đạt 20.695 tỷ đồng; Cho vay dài hạn tăng 37% so có cộng kỳ đạt 29.402 tỷ đồng.

Cho vay trung và dài hạn hiện chiếm 72,4% tổng dư nợ so có tỷ trọng 66,9% vào cuối năm 2016. Phân loại theo loại tiền, cho vay bằng VND tăng 20% so có đầu năm, trong khi đây cho vay bằng ngoại tệ giảm 9% so có đầu năm và hiện chiếm 12,7% tổng dư nợ.

Tiền gửi bạn chỉ tăng nhẹ 4,9% so có đầu năm đạt 62.183 tỷ đồng, trong khi đây pháp lý có giá trị tăng hơn 3 lần, đạt 8.303 tỷ đồng vào cuối quý 2/2017. Do đây, tổng tiền gửi của bạn và pháp lý có giá trị tăng 15,1%. Tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 47,5% cuối năm 2016, và ngân hàng cần giảm mật độ này về mức 40% trước cuối năm nay. Do đây, VIB sẽ chịu sức ép phải tăng vốn trung và dại hạn và thực tại ngân hàng đã nỗ lực phát hành chứng chỉ tiền gửi trung hạn.

VIB đã tập trung huy động vốn trung dài hạn qua kênh chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao hơn kênh tiền gửi thông thường. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng vay trên phân khúc liên ngân hàng và huy động từ 1 số tổ chức tài chính khác có kinh phí thấp hơn nhằm bù trừ cho phần kinh phí huy động vốn trung dài hạn tăng.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB là 2,59%, giữ nguyên so có năm 2016. Số dư nợ xấu là 1.789 tỷ đồng, tăng 239,4 tỷ đồng. Nợ xấu tăng chủ yếu do VIB nhận lại 373,5 tỷ đồng nợ xấu đã phân phối cho VAMC để tự xử lý, tổng giá trị trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng vào cuối quý 2 là 1.231,4 tỷ đồng, tương đương 1,78% tổng dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm VIB xóa 310,4 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,45% tổng dư nợ.

Tổng số dư nợ xấu và trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng giảm còn 3.020,5 tỷ đồng, bằng 4,4% tổng dư nợ. Chi phí dự phòng giảm 29% so có cộng kỳ xuống còn 250,9 tỷ đồng, gồm 80,6 tỷ đồng dự phòng chung cho vay bạn; 80,5 tỷ đồng là dự phòng cụ thể và 90 tỷ đồng là dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *