BIDV – Ngân hàng đi đầu áp dụng mô hình quản trị tiên tiến

Qua dự án, BIDV đã thực hiện thí điểm, ứng dụng nhiều biện pháp quản trị RRTK&RRLS mới hướng theo thông lệ.

Là 1 trong một số ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam, trải qua hơn 60 năm thi công và phát triển, BIDV đã khẳng định địa vị là 1 trong một số ngân hàng danh tiếng ở Việt Nam luôn cập nhật và ứng dụng một số biện pháp, mô hình quản trị hiện đại. Là 1 trong 10 ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chọn lọc thực hiện triển khai Basel II, thời gian qua, BIDV đã không ngừng nỗ lực thực hiện một số một sốh tân căn bản để định hình thi công khung quản trị Tài sản Nợ – Có, quản trị rủi ro thanh khoản (RRTK), rủi ro lãi suất (RRLS) theo thông lệ, phấn đấu ứng dụng Basel II theo công đoạn của Ngân hàng nhà nước. BIDV đã thành lập Ban quản trị một số dự án Basel (PMO), trong đây có riêng 1 nhóm nghiệp vụ để triển khai cấu phần RRTK, RRLS; Triển khai thành công dự án “Nâng cao năng lực quản trị tài sản Nợ – Có (ALM)”.

Về mô hình quản trị RRTK, RRLS

Rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất Sổ ngân hàng được BIDV quản lý tập trung ở trụ sở chính. Để tăng cường kiểm soát và hạn chế rủi ro, BIDV đã thực hiện thiết lập và phân tách 3 công dụng: Kinh doanh, Thẩm định rủi ro và phê duyệt và Quản trị. Từ năm 2004, RRTK và RRLS được quản lý thông qua Hội đồng ALCO, cơ cấu tổ chức làm việc của Hội đồng ALCO đến nay càng ngày càng được đã đi vào hoạt động. Thành phần Hội đồng ALCO có sự tham dự đầy đủ của một số thành viên là Phó tổng giám đốc/Giám đốc một số Ban đại diện cho một số bộ phận giữ vai trò là một số tầng bảo vệ. Với sự tham dự của đầy đủ một số thành phần (một số tầng bảo vệ, đơn vị thực hiện, tham mưu) chắc chắn công tác quản trị Tài sản Nợ – Tài sản có nhìn chung và quản lý RRTK, RRLS ở BIDV được thực hiện nghiêm ngặt, thống nhất, minh bạch, hiệu quả, tiệm cận thông lệ.

Về chính sách bán hàng quản lý RRTK, RRLS

BIDV điều hành RRTK, RRLS trên qui định ưu tiên danh tiếng là chắc chắn an toàn thanh khoản, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thông lệ quốc tế, cân đối vốn tăng hiệu quả làm việc của ngân hàng.

Tại BIDV, Hội đồng quản trị thực hiện định hướng chiến lược quản trị rủi ro, bao gồm RRTK và RRLS; phê duyệt chiến lược quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm ngưỡng nhận lời/khẩu vị rủi ro. Năm 2015, BIDV lần Thứ nhất mở bán tuyên bố Khẩu vị rủi ro. Đây là kết quả của Dự án Xây dựng Khẩu vị rủi ro do giải đáp PWC hỗ trợ triển khai. Bằng tuyên bố khẩu vị rủi ro, BIDV khẳng định làm việc của ngân hàng được thực hiện theo chương trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt, tuân thủ toàn bộ một số mật độ an toàn cũng như một số quy định của Ngân hàng nhà nước.

Về nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro

BIDV đã chuyển dần từ quản lý thanh khoản tĩnh sang quản lý thanh khoản động trong đây đã có tính đến một số giả thuyết như nhân tố mùa vụ, hành vi bạn, một sốh tân chính sách bán hàng điều hành ngân hàng nhà nước, môi trường kinh tế vĩ mô…; thử nghiệm thi công một số mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng.

Đối có RRLS, BIDV đã thực hiện triển khai một số công cụ căn bản để quản lý RRTK&RRLS như: khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP), một sốh tân lương ròng từ lãi (NII), khe hở thời lượng (DGap)… Các báo cáo được cập nhật không ngừng nghỉ (hàng tháng) chắc chắn cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ quản trị rủi ro của Ban lãnh đạo.

Cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tính toán được thi công đồng bộ, tự động và không ngừng nghỉ được nâng cấp, chỉnh sửa cung cấp nhu cầu quản trị thực ở … Vấn đề dữ liệu luôn là thách thức lớn đối có bất kỳ 1 ngân hàng nào khi triển khai Basel. Nhận thức được vấn đề này, BIDV đã thi công riêng cho mình Tổ phân tích dữ liệu quản lý Tài sản Nợ – tài sản Có (ALM), thực hiện một số nhiệm vụ thi công công đoạn làm sạch, làm giàu dữ liệu phục vụ ALM nhìn chung và quản lý RRTK, RRLS nói riêng; định kỳ phân tích chất lượng dữ liệu. Qua đây chắc chắn có dữ liệu chính xác kịp thời để hỗ trợ công tác quản trị RRTK, RRLS hiệu quả.

Định hướng quản lý RRTK, RRLSSNH ở BIDV

Triển khai Basel là 1 quá trình lâu dài, có một số bước khởi động và thực ở triển khai RRTK&RRLS như trên, để tiếp tục nâng cao Bên cạnh đây năng lực quản trị RRTK, RRLS tiệm cận hơn có Basel, trong thời gian tới, BIDV chủ trương thực hiện một số nội dung:Tiếp tục thực hiện làm giàu dữ liệu, chuẩn hóa tài liệu, chắc chắn độ chính xác tài liệu phục vụ một số triển khai một số mô hình hành vi, mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng…; Tập trung đào tạo, tự đào tạo nghiệp vụ có liên quan đến nội dung quản trị RRTK&RRLS mới theo thông lệ, có tác động và ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ để truyền thông kiến thức quản trị rủi ro mới đến một số cán bộ, dần nâng cao nhận thức và kỹ năng để ứng dụng trong thực ở công việc.Tiếp tục bám sát, kết nối có Ngân hàng Nhà nước để chắc chắn không ngừng nghỉ cập nhật nắm bắt tài liệu, dự trù sẵn sàng một số văn bản chính sách bán hàng thích hợp có định hướng triển khai Basel về RRTK, RRLScủa Ngân hàng nhà nước.

BIDV tin rằng, có sự dự trù bài bản, kỹ lưỡng như trên, ngân hàng sẽ sớm đã đi vào hoạt động triển khai Basel II đối có cấu phần RRTK&RRLS.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *