Bảo Việt công bố hoàn thành 92,3% kế hoạch năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa mở bán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 có sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo đây, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 92,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 31,4%, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 22,3% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2017 đạt 82.887 tỷ đồng.

Riêng doanh nghiệp mẹ đạt doanh thu tăng trưởng 8,2% so có cộng kỳ, lợi nhuận trước thuế đã đi vào vận hành 55,1% kế hoạch năm.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao 31,4% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm tăng 30,5%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới có mức tăng trưởng 35%. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng tổng số doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ lên 75 doanh nghiệp trên cả nước.

Trong khi đây, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận mức tăng 22,3% về tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số có 22,43%. Doanh thu từ vận hành tài chính đạt 71% kế hoạch năm, tăng trưởng 15,3%. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đứng số 1 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ có 78 doanh nghiệp thành viên.

Cũng theo mở bán của Bảo Việt, ở thời điểm 30/06/2017, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) quản lý 41.319 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương ứng 8,5% so có cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp thành viên khác là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã đi vào vận hành 66,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 42,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 60,8% kế hoạch cả năm. BVSC đang giữ vị trí thứ 5 trong Top 10 những doanh nghiệp chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ở HNX, có thị phần đạt 6,7% đồng thời nằm trong Top 10 những doanh nghiệp chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương có 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so có kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%). Thời gian thực hiện chi trả bắt đầu từ ngày 31/8/2017.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *