Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng gần 92 tỷ đồng sau nửa năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh đạt doanh thu thuần 1.386 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ở mức 111 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, tăng 17% so có cộng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2017, doanh thu thuần của Bảo hiểm Bảo Minh đạt 719,5 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng (tương ứng 20%) so có cộng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng, tăng 110%.

Doanh thu từ vận hành tài chính có về cho Bảo hiểm Bảo Minh khoản lợi nhuận 88 tỷ đồng, giảm 54,4 tỷ so có cộng kỳ năm ngoái. Chi phí cho vận hành kinh doanh bảo hiểm ở mức 693 tỷ đồng, tăng 12% so có cộng kỳ, trong khi đây giá thành quản lý tăng không đáng kể.

Lý giải cho sự sụt giảm lợi nhuận từ vận hành tài chính so có cộng kỳ năm trước, Bảo hiểm Bảo Minh cho rằng quý 2/2016 doanh nghiệp có khoản thu tăng đột biến gần 77 tỷ đồng từ việc phân phối tất cả cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (HNX: PTI), trong khi quý này không có khoản lợi nhuận tài chính tương xứng.

Kết thúc quý 2/2017, Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng 50,2 tỷ đồng, giảm 6,3 tỷ đồng (tương ứng 11%) so có cộng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận mức lãi ròng gần 92 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh đạt doanh thu thuần 1.386 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ở mức 111 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, tăng 17% so có cộng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Minh đạt 5.237 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng so có đầu năm. Trong đây khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 247 tỷ đồng nhờ chứng khoán kinh doanh tăng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh giảm và 1 phần do đầu tư đến ngày đáo hạn tăng. Bảo hiểm Bảo Minh không có một vài khoản nợ vay tài chính.

Đầu tháng 7/2017, đã có biến động ở địa điểm lãnh đạo cao cấp ở Bảo hiểm Bảo Minh khi ông Lê Song Lai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay cho ông Trần Vĩnh Đức. Việc một vàih tân nhân sự này đã được Bộ Tài chính, đơn vị đại diện vốn nhà nước ở Bảo hiểm Bảo Minh, chấp thuận.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *