ACB phát sinh 585 tỷ đồng nợ xấu trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ra mắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán có LNTT tăng 52,36% so có cộng kỳ đạt 1.262 tỷ đồng. Theo đây, Ngân hàng đã đã đi vào vận hành 54,88% kế hoạch cả năm, là 2.300 tỷ đồng.

Cho vay bạn tăng 11,15% so có đầu năm đạt 181,61 nghìn tỷ đồng, trong đây cho vay ngắn hạn chiếm 53,94% tổng dư nợ. Tiền gửi bạn tăng 11,17% so có đầu năm, đạt 230,18 nghìn tỷ đồng. Trong đây, tiền gửi không kỳ hạn là 34,52 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng tiền gửi bạn.

Tổng giá thành vận hành 6 tháng đầu năm của ACB tăng 43,46% so có cộng kỳ là 3.222 tỷ đồng, chủ yếu do 649 tỷ đồng giá thành dự phòng đối có một số khoản phải thu khác. Nếu không bao gồm khoản giá thành dự phòng này, giá thành vận hành từ vận hành kinh doanh chính trên thực ở chỉ tăng 14,57% so có cộng kỳ là 2.573 tỷ đồng. Trong đây, giá thành cho nhân viên tăng 14,6% so có cộng kỳ là 1.303 tỷ đồng do giá thành lương bổng tăng và số lượng nhân viên bình quân cũng tăng 0,70% so có cộng kỳ. Chi phí liên quan đến tài sản tăng 5,1% so có cộng kỳ là 515 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của bạn tăng 24,2% so có cộng kỳ là 124,9 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng tăng 160,87% so có cộng kỳ, lên 966 tỷ đồng. Trong đây: 855 tỷ đồng là giá thành dự phòng nợ xấu bình thường, tăng 261,32% so có cộng kỳ năm trước; 110,75 tỷ đồng là giá thành dự phòng cho trái phiếu VAMC, giảm 23,11% so có cộng kỳ năm trước.

ACB không ra mắt chi tiết về giá thành dự phòng trích lập riêng cho nhóm 6 doanh nghiệp của bầu Kiên (G6). Trên BCTC kiểm toán năm 2016, ACB còn 1.427 tỷ đồng cho vay nhóm G6 có giá thành dự phòng cụ thể lũy kế là 194 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 1,11%, cao hơn thời điểm cuối năm 2016 là 0,87% nhưng thấp hơn mức 1,23% ở thời điểm cuối tháng 6/2016. Như vậy có 585 tỷ đồng nợ xấu mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017 và đa số là nợ Nhóm 3 (73 tỷ đồng) và Nhóm 4 (564 tỷ đồng). Trong khi đây nợ Nhóm 5 giảm 52 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, ACB chỉ xóa 27 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn 26,95% so có cộng kỳ.

ACB có nợ xấu từ trước để lại theo giá trị sổ sách là 6.300 tỷ đồng, giá trị tài sản chắc chắn liên tục được định giá ở mức dao động 4.400 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6/2017, Ngân hàng đã trích lập lũy kế dao động 5.300 tỷ đồng cho một số khoản nợ xấu này và chỉ còn 1.000 tỷ đồng chưa được trích lập. Theo đây, ACB có 4.400 tỷ đồng giá trị tài sản chắc chắn.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *